رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اعلام کرد: از آنجایی که آسیب دیدگان این ز له عمدتاً از…