بیرجند- ز له ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر بیرجند در استان اسان جنوبی را لرزاند.