عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، خواستار ایجاد ردیفی در بودجه ۹۷ برای احیای زیرساخت های ز له زده استان و همچنین باز مرز برای بازگشت خانواده های ز له زدگان شد.