کانون ز له بودیم اما در بن بست خبری مانده ایم/ چادری برای ما نیامده؛ ک ن 2 شب است در سرما می خوابند