رئیس میز عراق در ایران گفت: بیش از ی ال از ممنوعیت صادرات سیمان به عراق میگذرد و در این مدت برخی را ارهایی که صادرکنندگان ایرانی برای صادرات سیمان به عراق به کار گرفته بودند نیز دچار مشکل شده است.