دست راست کودک هفت ساله س ل ذه که در اثر ز له به صورت کامل از ناحیه مچ قطع شده بود، در اقدامی نادر پیوند زده شد.