رئیس جمهور تاکید کرد :نباید در موقع حادثه مچ همدیگر را بگیریم اما در همین سر پل ذهاب مسکن های مهر را دیدیم که چطور شده اند و کنار آن خانه خود مردم است که حتی شیشه آنها نش ته است.