مجلس دوما روسیه با تاکید بر جذ ت رسانه های روسیه در ، گفت: مقام های یی از تاثیرگذاری و جذ ت رسانه های این کشور در میان مردم به وحشت افتاده اند.