با اعلام رسمی درباره قاچاق ۱۱۲۸ کانتینری ظروف شیشه ای عملاً رکوردهای قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی جابه جا شد.