پلیس فدرال از رشد میزان جرائم ناشی از نفرت در این کشور برای دومین سال پیاپی خبر داد.