مستمری مددجویان شش شهرستان ز له زده استان کرمانشاه در آبان ماه سه برابر پرداخت می شود.