سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، خبر تماس تلفنی ولیعهد ابوظبی با رئیس جمهوری ایران مبنی بر پیشنهاد کمک امارات به ز له زدگان را جعلی و کذب خواند.