کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز قطعنامه ای را علیه «وضعیت ایران» به تصویب رساند.