پیتر سیارتو امور خارجه مجارستان و محمد جواد ظریف امور خارجه کشورمان در گفت وگویی تلفنی آ ین وضعیت روابط میانم دو کشور را بررسی د.