انقلاب، جاری شدن خون محبت و همیاری در رگ های جامعه ی را از تأثیرات این گونه حوادث دانستند و گفتند: این حوادث همه را به حضور در صحنه های همیاری وارد می کند و امیدواریم در اثر این محبت و برادری، برکات الهی شامل حال مردم دلاورِ سرزمین پهلوان پرور کرمانشاه و همه ملت ایران شود.