عربستان با تیم اول ی جنوبی (برزیل)بازی می کند و سهم ما تیم آ این قاره ونزوئلاست اما کارلوس کی روش عقیده دارد دیدار با تیم های بزرگ وما کارکرد مناسبی برای ایران نخواهد داشت.