فرمانده کل گفت: عملیات آوار برداری را از ساعات اولیه پس از ز له شروع کرده ایم و می خواهیم احداث منازل مناطق روستایی را که به بسیج و واگذار شده است به سرعت آغاز کنیم.