رصد خانه «تابناک»، خبرهایی برای مخاطبان آماده می کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می گیرند. تیترهایی مانند: تکذیب سخنان اصفهان درباره ارتباط بیماری های روده به بدحج /پیشنهاد حضور یک جن برای نتیجه گیری در لیگ فوتبال ایران/افشاگری تکان دهنده در مورد مسکن مهر کرمانشاه و ... رصد خانه امروز تابناک را تشکیل می دهند.