محمدجواد لاریجانی گفت: اگر اتحادیه اروپا در بحث مباحث ی عهد شکنی نکند و در مواضع اش بازنگری داشته باشد در مذاکره با این اتحادیه هیچ ابایی نداریم.