را ار سخت گیرانه رییس جمهور ترامپ در قبال ایران، می تواند باعث از بین رفتن قرارداد عظیم سرمایه گذاری انرژی توتال در ایران شود.