برای ید خودرو پیکان در بازار باید حداقل 3 میلیون و 900 هزار تومان هزینه کرد.