سازنده مسکن های مهر س ل ذهاب، شرکت سازه کاران بود و نظام مهدسی استان به فرآیند ساخت نظارت می کرد. نقشه ای که از سوی نظام ی به ما ابلاغ شد، دقیق اجرا شد و من می توانم بر اساس سند و مدرک این موضوع را اثبات کنم. به دلیل عدم ت یب سازه های واحدها، می توان با 20 تا 25 میلیون تومان دوباره خانه ها را بازسازی کرد.