سیاست مداران و فعالان اقتصادی لبنان نگران هستند که در صورت عدم توجه به خواسته های عربستان سعودی ها همان کاری که با قطر د با لبنان ند.