دالیچ همین ماه گذشته گزینه جدی هدایت های تهران بود اما گویا بع توافق نرسید.