یکی از مناطقی که در ز له یکشنبه شب (۲۱ آبان) آسیب زیادی متحمل شد، «ثلاث باباجانی» در استان کرمانشاه بوده است. تصاویر ثبت و ضبط شده از این منطقه، میزان خسارات وارد شده را تا حدودی نمایان می کند اما محاسبه دقیق تر خسارات جانی و مالی در مناطق مختلف، مست م گذر زمان است. همچنین روستاهای اطراف سر پل ذهاب از جمله روستاهای ریخک، بابا اسکندر،قره بلاغ شیخ مراد و عباس اولیا نیز متحمل خسارات زیادی شده اند.