امشب سومین شبی است که نان مناطق ز له زده کرمانشاه شب را در فضای باز به صبح می رسانند؛ ی که در کرمانشاه به شدت سرد است.