توضیحات مهراوه شریفی نیا درباره پوشیدن لباس جنجالی اش در جشنواره اسپانیا را در این مصاحبه بخوانید.