ز له ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر در ساعت ۲۳ و ۱۸ دقیقه امروز حوالی مود در استان اسان جنوبی را لرزاند.