فرماندار س ل ذهاب گفت: امشب نیز تعدادی از خانواده ها در س ل ذهاب شب را در سرما سپری خواهند کرد.