معاون سازمان تنظیم مقررات، جزئیات نرخ های جدید اینترنت را تشریح کرد وگفت: در این مصوبه، برای استفاده از ترافیک داخلی 2 برابر ترافیک اینترنت بین الملل، مصرف منصفانه درنظر گرفته شده است.