یک رو مه لبنانی نامه ای محرمانه از سوی عادل الجبیر به محمد بن سلمان منتشر کرده است که در این نامه تلاش عربستان برای عادی سازی روابط با به منظور مقابله با ایران مورد اشاره قرار گرفته است.