آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی آرسنال خبر از حضور در عرصه ملی در آینده داد.