در میان نام های فراوان، اسم ف و گروسو نیز به عنوان گزینه جدید هدایت تیم ملی ایتالیا مطرح شده است.