درگیری علی با یکی از ین حاضر در ورزشگاه تختی یکی از حواشی دیدار فینال جام ء بود.