در ادامه رقابت های قهرمانی کشور آب های آرام مردان، فینال های 1000 متر و دور مقدماتی مسافت 500 متر برگزار شد.