جنینی داخل یک سطل زباله در محدوده خیابان مولوی کشف شد.