دومین نوزاد در مناطق ز له زده استان کرمانشاه و در بیمارستان صحرایی به دنیا آمد.