مردم یک روستا معتقدند دختر موهبتی الهی است که مانند درختان برکت می آورد!