اکثر مردم بر این باورند که تندخوانی یک مهارت دشوار است. اما حقیقت این است که با مجموعه ای از تمرین های مناسب می توان این مهارت را ب کرد.