"بعضی از بیمارستان هایی که عمر سازه آنها به کمتر از سه سال می رسد، در ز له کرمانشاه آسیب دیده اند، اما برخی از ساختمان ها با عمر ۵۰ سال آسیب کمتری دیده اند