رییس جمهور در اجتماع مردم شهرستان س ل ذهاب ضمن تسلیت به خانواده هایی که عزیزان خود را در حادثه ز له از دست داده اند و آرزوی شفای عاجل برای آسیب دیدگان، گفت: ت برای بازسازی منازل و کمک به زندگی آسیب…