یکی از شاعران کشورمان قطعه شعری را درباره مردم ز له زده غرب کشور سروده است.