سربازان گمنام زمان (عج) یک باند سازمان یافته قاچاق کالا را شناسایی و تعداد ۱۱۲۸ کانتینر آنها را ضبط د و به مراجع قضایی تحویل دادند.