پارلمان افغانستان با اشاره به کمک اخیر واشنگتن به آباد اعلام کرد: کمک های جدید مالی به پا تان در حالی که ترامپ این کشور را حامی تروریسم دانسته بود، نشان دهنده رفتار دوگانه واشنگتن…