ز له نه تنها سرزمینمان را لرزاند که دلمان را ش ت، قلبمان برای مردم کردستان و کرمانشاه و س ل ذهاب درد گرفت، تنمان اینجا و تمام وجودمان در کنار مردم عزیز ز له زده است.