رئیس آزاد ی واحد اردبیل گفت: آزاد ی از فعالیت تشکل ها حمایت می کند و نشاط به میزان فعالیت تشکل ها وابسته است.