شفقنا- مدیر کل نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان با اشاره به وضعیت درمانی مصدومان ز له کرمانشاه که در تهران بستری هستند، گفت: تمام هزینه های درمان و انتقال مصدومان از بیمارستان های محل بستری تامین اعتبار شده و به صورت رایگان برای مصدومان انجام می شود. علیرضا عسگری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بیش از […]