لندن-ایرنا- کارشناس حقوق بین الملل در گفت وگو با ایرنا، گفت: طرح اعطای حمایت دیپلماتیک انگلیس ا زنین زاغری، که به اتهامات امنیتی درایران بازداشت شده ، از نظرحقوق بین الملل باتوجه به تابعیت ایرانی وی،…