آندوسکوپی، روش معمول مورد استفاده برای تشخیص گاستریت معده است. آزمایش خون و مدفوع نیز کمک کننده تشخیص گاستریت معده هستند.