کارتونیست های مطبوعاتی هم به ز له دردناک کرمانشاه واکنش نشان دادند تا روایت خود از همدردی مردم ایران با ز له زدگان را نمایش دهند.         واکنش کارتونیست ...